Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals hieronder uiteengezet.
1.2 de auto: personenauto of bestelauto waarvan het totaalgewicht inclusief laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
1.3 de overeenkomst: de overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen, reparatiewerkzaamheden en transport van auto's. Het bovenstaande geldt in de ruimste zin van het woord;
1.4 de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, het tunen van auto's en transportwerkzaamheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord;
1.5 de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Adaptive Automotive opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en het (laten) verrichten van werkzaamheden.
1.6 de consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Adaptive Automotive opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden.
1.7 Adaptive Automotive: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adaptive Automotive B.V., gevestigd te Sittard en ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 854927281, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.E.A. Bemelmans.
1.8 Partijen: Adaptive Automotive en de opdrachtgever gezamenlijk.
1.9 Schriftelijk: iedere communicatie op schrift, daaronder begrepen communicatie per e-mail en digitaal berichtenverkeer, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Adaptive Automotive gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte werkzaamheden, geleverde zaken en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Adaptive Automotive, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Adaptive Automotive werkzaam zijn, alle personen die door Adaptive Automotive bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten Adaptive Automotive rechtens aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Van toepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Adaptive Automotive. Adaptive Automotive mag deze voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving en opgaaf van reden wijzigen en aanvullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de klant pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met de toezending van de voorwaarden. Alleen de consument heeft het recht de overeenkomst met Adaptive Automotive te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met een aangekondigde wijziging. Dit geldt niet voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, zij zijn verplicht de aangekondigde wijzigingen te accepteren.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, nietig worden verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.7 Indien Adaptive Automotive op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkt, kan de opdrachtgever daaraan nimmer rechten ontlenen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Een door Adaptive Automotive uitgebrachte offerte is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de offerte is beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in de offerte vermeld. De klant kan geen aanspraak maken op oude, vervallen of nog niet geaccepteerde aanbiedingen of gedeelten daarvan.
3.2 Adaptive Automotive is slechts aan haar aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk door Adaptive Automotive is bevestigd.
3.3 Aanbiedingen en offertes worden door Adaptive Automotive schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.4 Het aanbod van Adaptive Automotive bevat in ieder geval:

 • de omschrijving van de werkzaamheden;
 • de door de opdrachtgever gewenste onderdelen
 • de prijzen van de onderdelen en/of werkzaamheden
 • de (vermoedelijke) leverdatum;
 • de wijze van betaling.

3.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Adaptive Automotive verstrekte gegevens waarop de aanbieding is gebaseerd. Indien na het uitbrengen van de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de geldende omstandigheden, is Adaptive Automotive gerechtigd de desbetreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Adaptive Automotive niet tot levering van een deel van de zaken en/of tot het verrichten van een deel van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Adaptive Automotive kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen of nabestellingen.
3.9 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht en/of goederen dienen te worden geleverd, zijn slechts indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen. Overschrijding van een indicatieve termijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming van Adaptive Automotive op, is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient de opdrachtgever Adaptive Automotive in gebreke te stellen, waarbij Adaptive Automotive alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de werkzaamheden te verrichten of zaken te leveren.
3.10 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens behoeft die noodzakelijk zijn voor een correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd of uitvoeringsperiode aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Adaptive Automotive ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4. Sluiting van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Adaptive Automotive heeft aanvaard. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het aanbod van Adaptive Automotive, komt de overeenkomst pas tot stand indien Adaptive Automotive schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.2 In gevallen waarin de opdrachtgever, zonder voorafgaande aanbieding, een opdracht aan Adaptive Automotive verstrekt, is Adaptive Automotive eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Adaptive Automotive de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Partijen zullen in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Adaptive Automotive de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bijkomende kosten.

Artikel 5. Annulering

5.1 Klant heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden. De opdrachtgever is verplicht de uit de annulering voortvloeiende schade volledig aan Adaptive Automotive te vergoeden. Deze schade wordt in ieder geval gesteld op 20% van de totale koopprijs van de (werkzaamheden aan de) auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders overeenkomen. Reeds betaalde verzendkosten worden bij annulering door de opdrachtgever nooit vergoed.

Artikel 6. Leverings-/pacht- en opslagkosten

6.1 Aflevering van de auto waaraan Adaptive Automotive de werkzaamheden heeft verricht, vindt plaats in de werkplaats van Adaptive Automotive.
6.2 Een zaak, inclusief de auto en geleverde onderdelen, die de opdrachtgever aan Adaptive Automotive heeft toevertrouwd voor de uit te voeren werkzaamheden, blijft voor risico van de opdrachtgever. Deze dient deze zaak voor eigen rekening adequaat te verzekeren.
6.3 Indien opdrachtgever de auto niet binnen drie werkdagen na kennisgeving van beëindiging van de opdracht heeft opgehaald, kan Adaptive Automotive een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen.
6.4 Adaptive Automotive mag het retentierecht op de auto uitoefenen, indien en zolang:

 • opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet volledig betaalt;
 • opdrachtgever de kosten van eerder door Adaptive Automotive verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet volledig betaalt.
 • de opdrachtgever nalaat andere vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Adaptive Automotive geheel of gedeeltelijk te voldoen. Adaptive Automotive mag het retentierecht niet uitoefenen als de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

6.5 Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien de opdrachtgever daarom heeft verzocht. Indien een garantieclaim moet worden afgewikkeld tussen Adaptive Automotive en een garantieverstrekker, zoals een fabrikant of importeur, kan Adaptive Automotive weigeren de onderdelen te overhandigen.
6.6 Indien de opdrachtgever de onderdelen niet of niet tijdig heeft aangevraagd, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, worden de vervangen onderdelen eigendom van Adaptive Automotive, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
6.7 Alle door Adaptive Automotive geleverde goederen, zoals onderdelen en accessoires, blijven eigendom van Adaptive Automotive, totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Adaptive Automotive, met inbegrip van een eventuele vordering uit hoofde van wanprestatie.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen die Adaptive Automotive hanteert zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals andere heffingen van overheidswege, verzendkosten, kosten van onderdelen en accessoires en kosten van derden, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
7.2 Indien na de datum van een aanbieding en/of offerte van Adaptive Automotive maar voor de uitvoering van de werkzaamheden een kostenfactor wordt gewijzigd, zoals prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en wisselkoersen van onderdelen, is Adaptive Automotive gerechtigd deze prijswijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
7.3 Indien Adaptive Automotive door ten tijde van een aanbieding en/of offerte onbekende omstandigheden meer werkzaamheden moet verrichten dan in de aanbieding en/of offerte is overeengekomen, is Adaptive Automotive gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 Kosten voor schade-expertises worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien de opdracht tot reparatie aan Adaptive Automotive is verstrekt, tenzij vooraf tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 8. Betalings- en incassokosten

8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient in ieder geval te geschieden bij aflevering van de auto, het onderdeel of de accessoire of bij oplevering van de door Adaptive Automotive verrichte werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 Adaptive Automotive behoudt zich het recht voor om altijd (volledige) vooruitbetaling of enige andere vorm van zekerheid van de klant te verlangen.
8.3 Betaling dient, behoudens bepalingen van dwingend consumentenrecht, te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.4 Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.5 In geval van niet tijdige betaling behoudt Adaptive Automotive zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.6 In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Adaptive Automotive, zonder nadere ingebrekestelling, het recht wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
8.7 In geval van niet tijdige of onvolledige betaling door de opdrachtgever is Adaptive Automotive gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, (buiten)gerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,- in rekening te brengen, ook voor zover de werkelijke kosten de proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
8.8 Onverminderd het bepaalde in lid zes en zeven ontvangt de consument eerst een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij hem vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling een extra termijn van 14 dagen wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens hij in verzuim zal zijn.
8.9 Indien na de in het vorige lid bedoelde schriftelijke ingebrekestelling geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

 • 15% over de eerste € 2.500 met een minimum van € 40.
 • 10% over de volgende € 2.500,-.
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

8.10 Door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Adaptive Automotive eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.11 In geval van een gezamenlijke opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9. Wanbetaling

9.1 Adaptive Automotive heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of een faillissementsaanvraag indient;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • executoriaal beslag wordt gelegd;
 • onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of een deel daarvan verliest.

Artikel 10. Schorsing en ontbinding

10.1 Adaptive Automotive is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of (2) Adaptive Automotive kennis draagt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet (naar behoren) zal nakomen, of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft.
10.2 Voorts is Adaptive Automotive bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de gevallen genoemd in het eerste lid van dit artikel of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
10.3 Ontbinding geschiedt door schriftelijke opzegging en zonder rechterlijke tussenkomst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adaptive Automotive op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Adaptive Automotive behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt door een oorzaak die Adaptive Automotive niet kan worden toegerekend of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Adaptive Automotive kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van werknemers van Adaptive Automotive of ingeschakelde derden, storingen in computernetwerken of andere technische storingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Adaptive Automotive, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, heeft Adaptive Automotive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Adaptive Automotive, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daarnaast wordt onder overmacht in de wet en jurisprudentie verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adaptive Automotive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adaptive Automotive niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
11.3 In geval van overmacht zal Adaptive Automotive zich redelijkerwijs inspannen om een alternatieve oplossing te bieden.
11.4 Indien de overmachtsituatie intreedt op het moment dat Adaptive Automotive haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Adaptive Automotive gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie ten minste twee maanden heeft geduurd of van blijvende aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke opzegging (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

12.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Adaptive Automotive, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Adaptive Automotive voor directe schade beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Adaptive Automotive afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van Adaptive Automotive onder die verzekering.
12.2 Indien - om welke reden dan ook - geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3 Adaptive Automotive is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
12.4 Adaptive Automotive aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van diefstal of vermissing van eigendommen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Adaptive Automotive van de opdrachtgever en/of derden.
12.5 Adaptive Automotive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Adaptive Automotive is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.6 Adaptive Automotive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtgever aanwijzingen of instructies van Adaptive Automotive niet opvolgt.
12.7 Adaptive Automotive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door verlies, kosten of schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden door Adaptive Automotive.
12.8 Adaptive Automotive is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden, fabrikanten en/of importeurs.
12.9 Adaptive Automotive is nimmer aansprakelijk voor door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart Adaptive Automotive voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
12.10 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing behoudens in geval van opzet of grove schuld van Adaptive Automotive of haar leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
12.11 Adaptive Automotive heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het werk.
12.12 Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en/of jegens Adaptive Automotive verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden.

Artikel 13. Garanties

13.1 Adaptive Automotive garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen en onderdelen voor een periode van 12 maanden vanaf het moment dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
13.2 De garantie omvat de latere uitvoering van de opdracht die niet of niet naar behoren binnen een redelijke termijn is uitgevoerd. De fabrikant of importeur geeft fabrieksgarantie op nieuwe onderdelen en accessoires. Garanties gaan nooit verder dan wat expliciet is overeengekomen of verstrekt door de importeur of fabrikant. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 12 van deze algemene voorwaarden (aansprakelijkheid en vrijwaring).
13.3 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op een door Adaptive Automotive gegeven garantie indien opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn (financiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
13.4 De garantiebepaling is niet van toepassing indien:

 • de opdrachtgever eigen materialen, onderdelen of accessoires heeft meegebracht om door Adaptive Automotive te laten gebruiken;
 • de opdrachtgever het gebruik van een bepaald materiaal, onderdeel of accessoire heeft verlangd dat Adaptive Automotive anders niet zou hebben gebruikt;
 • de klant Adaptive Automotive heeft verzocht bepaalde methoden te gebruiken om het werk uit te voeren, die afwijken van de methode die Adaptive Automotive oorspronkelijk zou hebben gebruikt. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dergelijke onderdelen, materialen, accessoires of werkwijzen komen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij Adaptive Automotive tekort is geschoten in haar deskundigheid of in haar zorgvuldigheid bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden;
 • in geval van noodreparatie aan de auto, het onderdeel of de accessoire.

13.5 De klant dient Adaptive Automotive zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een defect op de hoogte te stellen van het defect. De klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen als hij Adaptive Automotive niet zo snel mogelijk na de ontdekking van een defect op de hoogte stelt.
13.6 De klant kan geen beroep doen op de garantie indien Adaptive Automotive niet in de gelegenheid is gesteld het gebrek of de gebreken te herstellen.
13.7 De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen, indien derden zonder voorkennis of toestemming van Adaptive Automotive werkzaamheden hebben verricht die verband houden met de door Adaptive Automotive verrichte werkzaamheden. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel elders is ontstaan en dit door de opdrachtgever kan worden aangetoond aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Het voorgaande geldt niet als reparatie in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de reparatiekosten plaats op basis van het prijsniveau zoals dat geldt bij Adaptive Automotive. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1 Adaptive Automotive verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Adaptive Automotive zal persoonsgegevens van de klant uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het nakomen van haar garantieverplichtingen. Het is Adaptive Automotive niet toegestaan om persoonsgegevens openbaar te maken, uit te lenen, te verhuren of te verkopen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Adaptive Automotive staat in de privacyverklaring van Adaptive Automotive, beschikbaar in onze privacyverklaring.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere toepasselijke internationale wet- en regelgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Adaptive Automotive is gevestigd is, behoudens bepalingen van dwingend recht, bij uitsluiting bevoegd

ADAPTIVE AUTOMOTIVE
Doctor Nolenslaan 114
6136 GV SITTARD
Netherlands

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00

IBAN: NL37 ABNA 0495 4130 38

BTW: NL854927281B01
EORI: NL854927281
KvK: 62709062

We excite your life

ADAPTIVE AUTOMOTIVE

Doctor Nolenslaan 114
6136 GV SITTARD
Netherlands

BTW: NL854927281B01
KvK: 62709062

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00

Telefoonnummer: +31 46 202 1131
E-mailadres: info@adaptive-automotive.com

Denkt u aan extra upgrades?
1016 Industries
AccuAir
Adaptive Exhausts
Adaptive Land Rover Parts
Adaptive Styling Parts
Adaptive Tuningbox
Adro aerodynamics
Akrapovič
Alpha-N
Armaspeed
BBS
Breyton
CSF
DarwinPro
Eventuri
Fi Exhaust
FTP Motorsport
Fuel Off Road
Future Design
HRE Wheels
IMP Performance
LEIB
Milltek Exhausts
MV Forged
Niche Road Wheels
Novitec
OZ Racing
PSM Dynamic
Quicksilver
Recaro
Rotiform
Ryft
Urban Automotive
Vossen Wheels
Wagner Tuning
Zacoe